Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFred og konfliktløsning

Redd Barna om Aktive Fredsreiser:

" Fred, frihet og rettferdighet er tre sider av samme sak - selve grunnen for en bedre verden for de generasjoner som kommer etter oss. Redd Barna ser Aktive fredsreiser som en liten, men viktig del av dette arbeidet. En opplevelse av den karakter som Aktive Fredsreiser gir til ungdom vil skape engasjement, og engasjert ungdom er den beste garanti for en bedre framtid."
Tor Elden, generalsekretær i Redd Barna

VIKTIGE PUNKTER FOR FREDSARBEID:

 1. Respekt for menneskeverdet.
  Alle mennesker er unike, det finnes ingen kopi. Alle mennesker har et ukrenkelig menneskeverd og krav på respekt. Fredsprosesser er avhengig av at menneskene respekterer hverandres menneskeverd fullt ut. Respekterer vi hverandre, gjør vi ikke overgrep mot hverandre. Derfor er dette fundamentalt viktig.

 2. Forankring i verdier
  Selve menneskeverdet er tidløst, uforanderlig. Verdiene som ligger i vår menneskelige natur, gis veiledning og korreksjon gjennom etiske normer. Fredsprosesser er avhengige av at vi handler ut fra disse. Hva kan eventuelt hindre oss i å følge vår dypeste verdiforankring?

 3. Betydning av demokrati og frihet.
  De verste overgrep mot mennesker skjer i diktatoriske styresett. Man følger en lederskikkelse eller en fanatisk grunnholdning og tillater grusomheter mot sine medmennesker.
  Gjennom internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter, gjennom demokratiske systemer og bevisst maktfordeling setter vi i gang fredsprosesser som hindrer og forebygger alvorlig overgrep mot menneskeheten. Mulighetene for kommunikasjon er enorm i vår tid. Vi kjenner til konflikter, vi har kunnskap om løsninger - vi må bli mange som bruker denne kunnskapen.

 4. Betydning av ytringsfrihet
  Ytringsfriheten er et privilegium i et demokrati. Om ytringsfriheten ikke er forankret i en etisk bevissthet, kan den gi utslag i alvorlig overtramp, respektløshet for menneskeverdet.
  Ytringsfriheten er av meget forståelige grunner "hellig" for oss. Den er en viktig brikke i fredsprosesser. Likevel - vi hadde fått enda større og positive utslag av ytringsfriheten, hvis vi hadde knyttet den til holdninger som krever respekt for menneskeverdet og etiske normer.

 5. Betydning av massemedia
  Vi kjenner godt til massemedias betydning i diktatoriske stater. Vi føler oss trygge i vårt demokratiske system og forventer at våre massemedia formidler sannheten så nær man kan komme. Våre massemedia er imidlertid styrt av salgstall. Nyhetsbilder vil nok langt på vei bære preg av dette. Ved siden av å være kritiske til det vi ser og hører, bør vi påvirke media til en etisk holdning.

 6. Om å nærme seg "sannheten"
  Det finnes mange "sannheter" om samme sak, alt etter fra hvilken synsvinkel man ser på saken – og hvem som observerer den.
  Mange fordreier sannheten mer eller mindre bevisst. Kunnskap innhentet fra mange synsvinkler er nødvendig om en skal komme så nær den objektive sannheten som mulig. I en konflikt mellom to parter vil den objektive sannhet ligge et sted mellom partene. Fredsprosesser er avhengige av at vi lytter og vurderer ut fra et fordomsfritt ståsted.

 7. Ondskapens ansikt
  Den enkelte av oss er på samme tid det gode og det onde menneske. Kvalitetene vil alltid være der, side om side.
  Om selvkretsende egoisme får dominere, vil mitt kalde hjerte hindre meg i å se andres behov. Mine gode kvaliteter får trange kår. Her lyder ensidig et ...: "elsk deg selv!"
  Om selvforherligende nasjonalisme får dominere en nasjons befolkning, vil denne se seg selv som overlegen andre folk og nasjoner. Resultatet kan bli at selvhevdende og destruktive krefter slippes løs overfor omverdenen.

 8. Ansvarliggjøre medløperne
  Vi ser maktmisbrukerne og deres håndlangere, men vi ser for lite på medløperne.
  Medløperne er mennesker som føler seg trygge i flokken, som sier de ikke visste bedre. De gjorde bare det alle andre gjorde. For å sette i gang fredsprosesser er vi nødt til å fokusere på medløpernes ansvar. De kan ikke være en anonym gruppe, men må ta medansvar for det som hender.

 9. Ansvar
  Vi må alle ta ansvar for vårt liv og våre handlinger. Vi kan ikke skylde på andre eller en dårlig oppvekst. Vårt eventuelle indre og ytre "handikap" må aldri bli en sovepute til ikke å ta ansvar for vårt liv. Mennesker som tar ansvar, er aktivt med i fredsprosesser.

 10. Mot
  Mange situasjoner i livet krever mot. Den som for eksempel ikke vil være en medløper i forhold til overgripere, kan som resultat bli frosset ut av gruppen. Det krever mot for å tåle dette. Mot som er forankret i verdier og evnen til å se mål og mening med livet, gir uante krefter. Fredsprosesser er avhengig av at det finnes mennesker med mot.

 11. Godt selvbilde
  Mange mennesker har lavt selvbilde. Dette fører ikke bare til utilstrekkelighetsfølelse, men gir også rom for å lide overgrep eller mulighet for å bli overgriper. Fredsprosesser er avhenging av at menneskene har et godt selvbilde. Det er viktig å være bevisst dette og bidra til en utvikling i den retining.