Forsiden Biblioteket - Gratisprinsippet - Tematur med Aktive FredsreiserKontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTematur med Aktive Fredsreiser

Av Aktive Fredsreiser

Den nye lovbestemmelsen om rett til gratis grunnskoleopplæring har medført vesentlige tolkningsspørsmål. Vi har kontaktet utdannings- og
forskningsdepartementet for å få avklart den usikkerheten som gjør seg
gjeldene.

I et brev til oss den 2. september d.å. skriver departementet blant annet;

1) Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at kommuner eller skoler
tar initiativ til tematurer som del av grunnskoleopplæringen.

2) Det er derfor ingenting i veien for at skolene i samarbeide med
elever/foreldre realiserer en tematur med midler fra slike gaver, eventuelt
midler fra ulike dugnadsinnsatser, elevprosjekter og lignende.

3) Betingelsen er likevel at ingen må føle seg presset til å bidra.
Ethvert bidrag må være frivillig.

4) Selv om skolene ikke lenger kan kreve egenandeler til tematurer i
skolens regi, er det fullt mulig å ta initiativ til slike turer under disse
forutsetningene

For å klargjøre situasjonen ytterligere, henviser vi også til utdannings- og
forskningsminister Kristin Clemet, som i et reportasje om Aktive Fredsreiser i avisen Vårt Land den 24. september d.å. sier;

"Diskusjonen er en god illustrasjon på at hvis man er rask til å forby noe
man ikke liker, så kan det føre til nye problemer. Min vurdering er at den
problematikken man ser nå ikke var Stortingets intensjon. Her må det være rom for skjønn og sunn fornuft."

Vårt håp er at dette vil skape trygghet for at skolene fortsatt kan
arrangere holdningsskapende dokumentasjonsreiser i samarbeid med elever og foresatte. Foreldre som ønsker det kan fortsatt gi en gave tilsvarende turens egenandel. Men de som ikke har økonomisk mulighet til å gi en slik gave, kan ikke lengre avkreves dette.

Aktive Fredsreiser utarbeider nå en pakke med inntektsbringende aktiviteter, som vi vil presentere i løpet av høsten.

Med vennlig hilsen
AKTIVE FREDSREISER
Travel For Peace AS