Konflikter og kriger etter 1945

Årsaker til krig

Avviklingen av kolonisystemet og bortgangen av den kalde krigen ga grobunn til andre typer konflikter. De mellomstatlige konfliktene har nesten opphørt å eksistere, mens interne konflikter blusser opp. Det ensidige fokuset på å forstå de ”store krigene” og maktspillet som lå til grunn for disse, har blitt erstattet av behovet for å forstå de ”små krigene”, nemlig borgerkrigene.  

Årsakene til krig er mange og det kan ofte være mange ulike og sammensatte årsaker til en og samme konflikt. Det handler om ideologi, religion, og ofte politisk makt. Tradisjonelt bunnet kriger mest i kamp om territorier, mens i dag står kampen heller om ressurser. Økonomiske ulikheter mellom grupper, land og regioner har også vist seg å føre til lange og omfattende kriger.

Etniske konflikter:

Interne konflikter betraktes ofte som etniske konflikter, hvor mye av konflikten dreier seg om gruppers kollektive identitet, knyttet til forestillinger om et kulturelt fellesskap som følge av et antatt felles opphav. Gruppens felles identitet kan også skyldes språklige, økonomiske, religiøse og politiske kriterier, eller også en kombinasjon av disse.

Etniske motsetninger er ikke noe nytt, men i dag knyttes etnisitet til krav om selvstendig statsdannelse gjennom sterk nasjonalisme. Det er minst 5.000 forskjellige etniske grupper i verden, og de fleste moderne stater er fleretniske. Noen steder lever etniske grupper i fordragelighet, mellom andre er det sterke spenninger. Nye statsdannelser kan bli en følge av disse konfliktene.

Eksempel: Rwanda

Borgerkrigen i Rwanda som resulterte i folkemordet i 1994, er en etnisk konflikt mellom landets to største etniske grupper, nemlig hutuene og tutsiene.
Les mer om Rwanda på siden afrika.no

Krig om ressurser:

Ferskvann er en ressurs som livet på jorda er helt avhengig av. Olje er en ressurs som vi har gjort oss avhengige av. Disse og andre naturressurser er knapphetsvarer, i det minste i deler av verden. Avhengighet kombinert med knapphet skaper kimer til konflikt. Allerede har vi sett dem, flere vil komme: kriger om naturressursene, hvor kampen om ferskvann kan bli alvorlig. 
For oss i Norge kan det høres pussig ut å krige for vann, i og med at Norge er et av de vannrikeste land i verden.

Eksempel: Midtøsten

Det er mange årsaker til krigen i Midtøsten, mellom Israelerne og palestinerne, men en årsak er faktisk partenes ønske om kontrollen over vannressursene i området.
Se video om vannets rolle i Midtøsten