Aktive Fredsreiser og svineinfluensa

Helsedirektoratet

Mange av våre kunder ringer til oss i disse dager og utrykker bekymring i forhold til våre reiser i henhold til spredning av svineinfluensaen. Aktive Fredsreiser følger utviklingen nøye og vil være oppdatert på situasjonen, spesielt i våre destinasjonsland, både når det gjelder skolereiser og tematurer.   

Siste utvikling i saken er at norske helsemyndigheter bekrefter at svineinfluensaen kommer til å komme til Norge, det er bare et spørsmål om tid. Svineinfluensaen ser ikke ut til å være like dødelig som fryktet, men mange vil bli syke. Myndighetene arbeider nå for å få på plass beredskapsplaner.
Aktive Fredsreiser vil operere som normalt inntil det kommer andre anbefalinger fra norsk UD. Foreløpig anbefaler UD at man unngår reiser til Mexico så sant det er mulig.
Skulle UD fraråde reiser til noen av våre destinasjoner opererer Aktive Fredsreiser i tråd med Pakkereiseloven, se spesielt § 4-1:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3053666.ece

§ 4-1. Vederlagsfri avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen.

Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.
http://www.lovdata.no/all/tl-19950825-057-004.html