Forsiden - Nyheter - Internasjonal toleransedag

Internasjonal toleransedag 16. november

«Toleranse er en motgift mot fordommer og hat.»

Foto: UN - internasjonal toleransedag
Foto: UN

I 1995 ble nok en merkedag på FN-kalenderen initiert. Fra da av skulle 16.november samle oppmerksomheten om toleranse. Fenomenet eller begrepet må vel sies å være en vesentlig del av menneskets dannelse, slik at det blir en befestet egenskap hos den enkelte. Å bli akseptert gjør at man lettere aksepterer.

Dagen skal sette fokus på nettopp toleranse, men også menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene. Det siste kan være et stort felt å gå inn på. Grunnleggende friheter kan nok oppleves forskjellig fra land til land, fra person til person, og defineres nok noe ulikt rundt om på vår klode. Grunnleggende frihet vil kanskje for oss være å leve bekymringsfritt i forhold til økonomi, mens for andre er det en grunnleggende frihet å kunne gi sine barn et måltid mat i løpet av dagen, eller ha tilgang på reint vann.

Toleranse handler om å tåle forskjelligheter. Selv om alle mennesker er født like med det samme menneskeverdet, betyr ikke dette at vi er kopier av hverandre. For å skape gode liv, må vi bygge dem ut fra de egenskapene vi har. Dette innebærer at vi i all vår likhet er forskjellige. Å tolerere andres egenskaper er som oftest en like stor gevinst for en selv.

UNESCO sier: «I den moderne verden er toleranse mer essensielt enn noen gang. Dette er en tid merket av globalisering av økonomien og en stadig økende grad av mobilitet, kommunikasjon, integrasjon, migrasjon, urbanisering og endrede sosiale mønstre.»

Verden har blitt mindre, veiene har blitt kortere og møtene mellom mennesker med ulike utgangspunkt skjer oftere. Det er i møte med andre mennesker vi lærer om oss selv, og får bedre muligheter til å utvikle oss. Men for å få utbytte av de endringene som skjer i vår tid, er nok toleranse et viktig redskap. Stengte dører holder noen innelukket, men stenger også noen ute.

Ban Ki-Moon sier: «Diskriminering skaper splid, ødeleggelse og død. Vi har alle et ansvar for å beskytte sårbare grupper mot diskriminering, enten basert på rase, religion, nasjonalitet, språk, kjønn, seksuell legning eller andre faktorer. Toleranse er en motgift mot fordommer og hat.»

16.november er en akkurat passe dag for hver enkelt av oss til å tenke over vårt eget ståsted i forhold til toleransekapasitet. For alt vi vet, har vi ennå potensiale til å utvikle denne verdifulle egenskapen.