Forsiden - Om oss - FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

"Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har muilghet til å stoppe klimaendringene." - Ban Ki-Moon

Aktive Fredsreiser tenker at ”ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt”. Nedenfor finner du FNs 17 bærekraftsmål. Mange av målene krever tiltak og samarbeid på nasjonalt plan. Som borgere i landet kan vi påvirke gjennom at vi ved demokratiske valg velger ledere og partier som støtter bærekraftsmålene. Noen av målene kan vi også bidra til å oppnå gjennom valg vi gjør i hverdagen.

Hva kan du gjøre for å bidra til at vi beveger oss i riktig retning?

Mål 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Aktive Fredsreiser bidrar økonomisk til selvhjelpstiltak i Gambia.

Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Aktive Fredsreiser støtter et risprosjekt i landsbyen Sutukoba i Gambia. Det skal dyrkes 250 hekta med ris, 50 hektar med frukttrær og 110 hektar med grønnsaker og korn. Det har blitt samlet inn 236 000,- i våre busser til dette formålet. Over 4 000 mennesker skal bli selvforsynt med mat.
Det jobbes nå med et prosjekt i Brifu som går ut på å holde husdyr slik at landsbyen kan selge dyr for å kjøpe ris når regnsesongen slår feil slik den oftere og oftere gjør.

Mål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Aktive Fredsreiser kjøper medisiner til helsestasjonene i Wuli og støtter et grønnsaksprosjekt for å redusere barnedødeligheten.

Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
Aktive Fredsreiser støtter 200 fadderbarn i Gambia.
Vi har også bygget flere førskoler, en videregående skole samt et universitetsbygg.

Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Aktive Fredsreiser støtter spesielt jenter i sin fadderbarnsordning for å fremme likestilling. Vi gir også støtte til de forskjellige kvinneforeningene i Sutkoba når vi besøker landsbyen.

Mål 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Aktive Fredsreiser har gitt penger til reparasjon av solcellevannanlegg i Sutukoba. Dermed har 3000 mennesker igjen tilgang til rent vann.

Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Aktive Fredsreiser har installert solceller på brønner, i førskoler og til vannforsyning på rismarkene. Solcellene på førskolen har bidratt til at det nå er mulig å gjennomføre undervisning også på kveldstid.
Aktive Fredsreiser vurderer å innføre bruk av fornybar energi på våre bygg også i Norge.

Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Aktive Fredsreiser har engasjert seg i rådgivning i Gambia for å påvirke at oljeinntektene i landet kommer landets befolkning til gode etter norsk mønster.

Mål 9. Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
Aktive Fredsreiser har ingen prosjekter knyttet til dette målet.

Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land
Aktive Fredsreiser støtter arbeidet Dråpen i Havet gjør for å hjelpe flyktningene som kommer til Hellas (delmål 10.7)

Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
Dette handler om oppgradering av slumområder, offentlig transport, vern om kulturarv, luftkvalitet og avfallshåndtering.

Aktive Fredsreiser har ingen prosjekter knyttet til dette målet.

Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Dette handler om matsvinn, forvaltning av naturressurser, miljøutslipp, gjenbruk.
Revsnes Hotell og Landeskogen er miljøsertifisert, og vi jobber med Aktive Fredsreiser.

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Aktive Fredsreiser har en klima- og miljøutstilling på Landeskogen Peace Center. Vi underviser også om klima og miljø på våre turer.

Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Aktive Fredsreiser har ingen prosjekter knyttet til dette målet.

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
Aktive Fredsreiser har vært engasjert i et treplantingsprosjekt i Wuli-distriktet (Gambia).

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Dette handler om vold, tortur, rettsvern, korrupsjon, og terrorisme.
Våre holdningsskapende dokumentasjonsturer bidrar i høyeste grad til dette.

Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Dette handler om økonomisk bistand og gjeldssletting for u-land.
Aktive Fredsreiser har ingen prosjekter knyttet til dette målet.

 

Mer om FNs bærekraftsmål finner du her: FNs bærekraftsmål

Under de 17 bærekraftsmålene finnes det 169 delmål. Dem finner du her: Bærekraftsmålene - hovedmål og delmål