Respekt for menneskerettighetene = fred

Menneskerettighetsdagen 10. desember

FNs menneskerettighetsdag 10.desember synes å få større oppslutning år for år. Det synes vi i Aktive Fredsreiser er svært gledelig.

Det er en svært nær sammenheng mellom fred og menneskerettigheter. Jo mer respekt for menneskerettighetene det er i et samfunn, jo større sannsynlighet er det for varig fred.

I kjernen av menneskerettighetenes idé ligger to enkle verdier: menneskeverdet og likeverdet. Menneskesynet som ligger til grunn, hevder at alle individer har det samme menneskeverd. Derfor er vi likeverdige og skal nyte de samme rettighetene, uavhengig av kjønn, språk, hudfarge, religion, nasjonal og sosiale opprinnelse og så videre. Da FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene ble vedtatt i 1948, ble menneskerettighetene universelle. For første gang hadde man utarbeidet internasjonale regler som beskrev hvordan statene skulle behandle sine innbyggere.

Menneskerettighetene gir oss rett til liv, sikkerhet og frihet. Vi har rett til å si hva vi vil, gå hvor vi vil, tro på den guden vi vil, eller ikke være religiøse. Vi har også rett til mat, et sted å bo og andre sosiale goder. Vi har også stemmerett og rett til delta i samfunnets politiske beslutningsprosess. Rettighetenes målsetting er kort sagt å sikre at alle mennesker skal få oppfylt sine grunnleggende behov og leve gode og menneskeverdige liv.

De fleste statene i verden har forpliktet seg til å respektere menneskerettighetene, og de blir stadig fler. Imidlertid kan det ofte være en lang prosess å få de vakre ordene på papiret til å bli virkelighet. Men når mange stater, sammen med FN og andre internasjonale organisasjoner, samt tusenvis av frivillige organisasjoner og uttallige enkeltindivider arbeider for samme mål, kommer resultatene sakte, men sikkert. På mange felt går utviklingen fremover. Stadig flere mennesker lever lenger og barnedødeligheten er halvert på få tiår. Aldri før har så mange barn gått på skole og ikke tidligere har det vært flere demokratier. De gode eksemplene er mange.

På tross av menneskerettighetenes historiske positive utvikling, er det fremdeles enorme utfordringer: Krig, konflikt, fattigdom, diskriminering, epidemier, miljøtrusler, undertrykkende regimer og terrorisme.  Og selv om verdens befolkning sett under ett aldri har hatt så mye rikdom som nå, er det 1,2 milliarder mennesker som har for lite mat. Denne urettferdigheten må vi arbeide mot.

Aktive Fredsreiser vil derfor benytte dagen i dag til å oppfordre hver og en av oss til handling. En positiv utvikling skjer ikke av seg selv.  Vi kan alle gjøre vårt for å påvirke. Hvert eneste menneske har påvirkningskraft. De gode gjerninger redder verden. Ikke de store og få, men de små og mange.