Barn skal gå på skole, ikke arbeide!

FNs dag mot barnearbeid 12. juni 2008:

FNs dag mot barnearbeid fokuserer i år på at skolegang og utdanning er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot barnearbeid.

I dagens Norge er det en selvfølge at alle barn går på skole. Skolegangen er gratis og obligatorisk og fører til at barna får kunnskap og personlig vekst, samt at de som voksne kan skaffe seg inntektsgivende arbeid. I vår moderne tid er utdanning en forutsetning for at mennesker kan skape trygge og gode liv for seg og sine familier.

Til tross for at retten til skolegang er slått fast i FNs Barnekonvensjon, er det mange barn i verden som ikke har denne muligheten fordi de er barnearbeidere. FNs arbeidsorganisasjon (International Labour Organisation [ILO]) slår fast at rundt 165 millioner barn mellom 5 og 14 år er involvert i barnearbeid. Mange av dem har lange dager og arbeider ofte under farlige forhold. Ikke sjelden hender det at barn dør eller blir funksjonshemmede som følge av utrygge arbeidsmiljøer, enten de jobber i fabrikker, i jordbruket eller i andre sektorer av samfunnet.

Den viktigste årsaken til at barn må arbeide er fattigdom. Mange familier, særlig i utviklingsland, har ikke råd til å betale de kostnadene som følger med barnas skolegang. Skolen er ikke alltid gratis og bøker og skoleuniformer medfører utgifter. I tillegg er de fattige familiene ofte avhengige av den inntekten som barna skaffer til veie ved sitt arbeid. Selv om foreldrene har et sterkt ønske om at barna får utdannelse, er det mange som ikke kan prioritere dette. Dersom de bare har råd til å sende enkelte av barna på skolen, er det ofte guttene som blir prioritert, mens jentene må jobbe.

FN har lenge hatt kampen mot barnearbeid på sin dagsorden. Et av tusenårsmålene som organisasjonen arbeider for å nå innen 2015, er å sikre alle barn tilgang til grunnutdanning. Denne målsettingen er det imidlertid umulig å nå, dersom man ikke klarer å fjerne årsakene til at barn må arbeide. En viktig oppgave blir derfor å redusere fattigdommen som er den viktigste grunnen til at familier hindres i å sende sine barn på skolen. Videre må skolegangen gjøres gratis og obligatorisk i alle land, og det må vedtas lover som sikrer barns rett til opplæring og som hindrer barnearbeid. Også flere lærere må utdannes, da det i mange land mangler kompetente undervisere. Ikke minst er det vesentlig at politikere og befolkningen blir bevisstgjort på barns rett til skolegang og å fremheve barnearbeidets negative konsekvenser.

Aktive Fredsreiser ønsker å skape oppmerksomhet rundt FNs tusenårsmål, inkludert barns rett til utdanning. Vi vil derfor oppfordre alle elever og lærere i norsk skole, til å benytte dagen mot barnearbeid 12. juni, til å rette blikket ut i den store verden og til barn som må slite med tungt og farlig arbeid i stedet for å gå på skole. Vi ønsker også at lærere og elever reflekterer rundt hvordan skolen og dem selv kan gjøre en konkret innsats for å sikre barns rett til utdanning.