Verdens miljøverndag 5. juni

En av vår tids viktigste utfordringer å øke kunnskapen om og interessen rundt miljøspørsmål. Kloden står overfor alvorlige klimaendringer og når naturen – selve livsgrunnlaget - er i endring må dette tas på største alvor. Aktive Fredsreiser oppfordrer derfor alle til å markere Verdens Miljøverndag 5. juni.

Verdens miljøvern dagDagen ble innstiftet av FN i 1972 i forbindelse med at den første FN-konferansen om miljøet ble åpnet i Stockholm. I etterkant av konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert, som arbeider for miljøet og en bærekraftig uvikling.Tanken bak Miljøverndagen er å vise hvordan miljøspørsmål angår oss alle, og å sette mennesker i stand til å bli aktive pådrivere for bærekraftig og rettferdig utvikling. Dagen skal fremme forståelse for at lokalsamfunn kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å endre holdninger og bidra til fellesløsninger, slik at alle folk og nasjoner kan få en tryggere og bedre fremtid. Hvert år er det ett land og én by som får hovedansvaret for å markere dagen. I 2007 var det Norge og Tromsø som fikk æren, mens det i år er New Zealand og byen Wellington. I år skal søkelyset særlig rettes mot hvordan stater, bedrifter og lokalsamfunn kan bidra til å minske utslippene av klimagasser for å redusere drivhuseffekten. Også positive initiativer som bedret energieffektivitet, alternative energikilder, skogbevaring og et miljøvennlig forbruk skal fokuseres.

Aktive fredsreiser vil i anledning dagen også understreke koblingen mellom klimaendringer og fredsspørsmål. Omfattende miljøendringer kan nemlig komme til å endre og true menneskers livsvilkår, medvirke til folkeforflyttinger og føre til økt konkurranse om jordas ressurser. Faren for voldelige konflikter og kriger i og mellom stater kan øke.  Miljøutfordringene er derfor en viktig dimensjon av fredsarbeidet som aktivister, politikere og folk flest må ta inn over seg. Vi oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til disse viktige utfordringene og tenke over hvordan vi selv kan bidra i kampen for et bedre miljø.