FNs tusenårsmål trues av globale utfordringer

Av Kamilla Solheim

FNs tusenårsmål trues av globale utfordringer.
Det skjer stadig fremgang når det gjelder å innfri FNs tusenårsmål innen 2015. Siden starten i år 2000 har barnedødeligheten sunket med tre millioner barn per år, to millioner flere mennesker får behandling for AIDS og en million flere barn går på skole. Allikevel, halvveis i perioden fram mot 2015 trues målene av globale utfordringer.

I år 2000 ble verdens ledere enige om åtte mål for utvikling som til sammen utgjør
FNs tusenårsmål. Målene skal skape en bærekraftig utvikling og fokuserer spesielt på fattigdom, helse, ernæring, utdanning, likestilling og sanitære forhold. Halvveis i perioden frem mot målet i år 2015 er det et blandet som ble presentert i Global Monitoring Report
8. april 2008. 

Fremgang

KambodsjaDet skjer stadig fremgang når det gjelder å innfri FNs tusenårsmål. Siden år 2000 har barnedødeligheten sunket med tre millioner barn per år, to millioner flere mennesker får behandling for AIDS og en million flere barn går på skole. Utdeling av gratis myggnettinger har resultert i imponerende nedgang av malariatilfeller verden over.

I arbeidet med å innfri tusenårsmålene avdekkes store regionale forskjeller. Trolig vil målet om å redusere ekstrem fattigdom med 50 % på verdensbasis nåes innen 2015, uten at det vil bli særlig forbedringer for den fattigste delen av Afrika, deler av Sør-Asia og Latin Amerika.

Det er allikevel et blandet bilde som presenteres i årets Global Monitoring Report, hvor fremgangen i enkelte land er imponerende. Antall barn i grunnskolen har økt betraktelig i land som Ghana, Kenya, Tanzania og Uganda. Senegal har gjort store fremskritt for å gi folk tilgang til vann og toaletter. Det største fremskrittet er trolig resultatet av et samarbeid mellom UNICEF og Verdens helseorganisasjon, som har ført til en reduksjon av meslingrelaterte dødsfall på hele 75 %.

Globale utfordringer

Som en sentral bidragsyter bak Global Monitoring Report, advarer Verdensbanken om nye globale utfordringer i forhold til innfrielsen av FNs tusenårsmål. To utfordringer fremheves spesielt, nemlig verdensøkonomien og klimaendringene. Den siste tidens prisøkning på sentrale matvareprodukter truer resultatene i forhold til både fattigdomsbekjempelse og feilernæring. 

De globale klimaendringene og andre miljøtrusler er spesielt alvorlige for utviklingsland, som har begrenset med midler, både tekniske og økonomiske, for å møte disse utfordringene.

  • Det at vi henger etter tidsskjemaet, i tillegg til de skisserte globale utfordringene, viser at det haster med en sterk og samlet innsats for å nå tusenårsmålene. Året 2008 fokuserer derfor på en bærekraftig utvikling og behov blant de aller fattigste, forteller generalsekretær i FN Ban Ki-moon.    

Alle må bidra

Noen er utenforFNs generalsekretær fremhever at arbeidet med å nå tusenårsmålene er hans mest prioriterte oppgave i tiden som kommer og inviterer verdensledere, representanter fra den private sektor og partnere i det sivile samfunn til møte i New York i september i år. Tema for samlingen er innfrielsen av tusenårsmålene innen 2015 og målet er at møte skal sende et sterkt signal til regjeringene om at de må øke finansieringen til utvikling.

FN og Verdensbanken er ofte uenige, men når det gjelder hva som skal til for å innfri tusenårsmålene innen 2015 er de enig: Giverlandene må stille opp umiddelbart, den internasjonale bistanden må økes, det kreves en mer effektiv nødhjelpshåndtering og de fattige landene må inn i verdenshandelen.    

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle, dere som reiser med oss, våre samarbeidspartnere og andre vi er i kontakt med i vårt daglige arbeid, til fortsatt å støtte opp om arbeidet for å nå FN’s tusenårsmål innen 2015.