Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsreiser og Kunnskapsløftet i skolen

Turen med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland er godt egnet for en tverrfaglig tilnærming og kan integreres i mange fag.  Opplegget er i tråd med flere av kompetansemålene som er formulert i kunnskapsløftet.

Tilbakemeldinger fra lærere som reiser med oss vitner om stor variasjon og mye kreativitet i å bruke reisene i undervisningen, både i forkant og i etterkant av reisen. Lærere rapporterer at de har flettet reisen inn i alt fra samfunnsfag til mat og helse.

Ved å gå inn på undervisningskofferten vår på nettet kan man se hvordan man kan bruke skoleturen i undervisningen. Målet med kofferten er at elever, lærere og foreldre som reiser på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte kan utnytte innholdet på våre reiser.

Erfaring viser at elevene får størst utbytte av turene når de har ”et fokus”. Et slikt fokus kan for eksempel være et prosjektarbeid som elevene har begynt på i forkant av reisene. I undervisningskofferte gir vi eksempler på prosjektarbeid som kan benyttes.  

Under følger en forenklet oversikt som viser hvordan opplegget på en 8 dagers skoletur samsvarer med flere av kompetansemålene etter 10 trinn
(kilde: Undervisningskofferten )

Aktive Fredsreiser

Fra Kunnskapsløftet

(kompetansemål etter 10. trinn)

Norsk

Ved å gjennomføre prosjektarbeid parallelt med turen, vil elevene få mulighet til å uttrykke seg skriftlig i ulike sjangre.

Underveis på turen er det naturlig at det oppstår samtaler og diskusjoner omkring sentrale temaer, ikke minst i forbindelse med filmene vi viser.

Vi er også opptatt av språkbruk underveis. Et eksempel er at man konsekvent omtaler gjerningsmennene som nazister istedenfor tyskere.

Elevene får ofte i oppgave å lese et dikt eller synge en sang under minnemarkeringen i leirene.

Eleven skal kunne:

- Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.

- Utrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.

- Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende.

- Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

Matematikk

Vi reiser gjennom flere land, og elevene får anledning til å forholde seg til ulike valutaer, blant annet på markedet i Krakow. På en tur må man planlegge økonomien sin, og finne ut hva som er dyrt og billig.

Eleven skal kunne:

- Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger omkring privatøkonomi.

- Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design.

KRL

Aktive Fredsreiser er nøytral i religiøse spørsmål. Respekt og toleranse er våre grunnpilarer. Besøk i konsentrasjonsleirene får frem viktigheten av at vi respekterer hverandres tros- og livssynsoppfatning.

Flere kjente forbilder blir omtalt under turen. Vi snakker blant annet om Maximillian Kolbe under besøket i Auschwitz.

Reisene skaper gode pedagogiske rammer for å drøfte vanskelige etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling.

Demokratiske perspektiver står sentralt underveis på turen. Ikke minst når vi besøker Berlin, men også i Polen der informasjon om overgangen fra kommunisme til demokrati blir formidlet på bussene.

Eleven skal kunne:

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

- Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.

- Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap.

- Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.

- Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder.

- Føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn.

Naturvitenskap

Underveis gjennom Polen og Tyskland får elevene se eksempler på områder som er hardt rammet av menneskelig aktivitet. En times tid utenfor Krakow finnes et område med stor konsentrasjon av tung industri, området kalles ”dødens trekant”. Det Polske Vitenskapsakademiet betegner stedet, som særlig dreier seg om byene Opole, Gliwice og Katowitce, for et miljømessig katastrofeområde med alvorlige konsekvenser for dem som bor i område.

Eleven skal kunne:

- Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Engelsk

Elever som reiser på tur med oss får muligheter til å praktisere engelsk, både i form av å lytte, snakke og lese. De må snakke med mennesker som arbeider på hotellene og i restaurantene hvor vi spiser, de må lytte til informasjon fra guidene i leirene og de må lese og forstå informasjon vi møter på vår vei.

Eleven skal kunne:

- Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk.

- Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner.

- Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig.

- Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner.

- Utrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng.

- Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon.

- Velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon.

- Lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst.

Fremmedspråk

For de av elevene som har tysk som fremmedspråk vil skoleturen være en fin mulighet for å oppleve det tyske språk, både i form av å lytte, lese, forstå og snakke. I tillegg er det å oppleve Berlin en flott måte å få kjennskap til tysk kultur og tysk levemåte, livssyn, verdigrunnlag og kultur.

Formål med faget:

- Språk åpner dører.

- Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker.

- Å lære et nytt fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket

- å lese, lytte, snakke og skrive i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser.

- Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.

Samfunnsfag

Historie:
Våre temareiser gir mulighet for ”opplevelsesbasert historieformidling” hvor elevene får muligheten til å besøke stedene for hendelsene.
Å danne historiebevissthet blant elevene som reiser med oss, består av å formidle og utvikle sammenhenger og samspill mellom tre dimensjoner, fortidstolkning, nåtidsforståelse og framtidsperspektiv.

Ulike ideologier som nazisme og kommunisme blir synliggjort gjennom at man blant annet besøker Berlinmuren og konsentrasjonsleirene.

Nyere konflikter og brudd på menneskerettighetene i dag er sentralt i formidlingen på turen.

Elevene får et innblikk i det moderne Tyskland og landets utvikling og endring de siste tiårene.

Eleven skal kunne:

Historie
Drøfte menneskeverdet, rasisme og diskriminering i et historisk- og i et samtidsperspektiv.

- Finne eksempel på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes.

- Presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier.

- Skape fortellinger om menneske i fortiden, og slik vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger.

- Lage spørsmål knyttet til sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvensene av konfliktene.

- Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye endringer.

Geografi:
Skoleturen går gjennom ulike geografiske områder, underveis får elevene se ulike måter å leve på. Ikke minst er naturen sentral under bussturen gjennom Polen der kontrasten er stor mellom de ulike regionene.

Klima og FNs tusenårsmål er sentralt på turen. Fremtidens kriger vil i større grad dreie seg om kampen om ressurser. Temaet for en av dagene på tur klima/samarbeid over grensene.

Elvene får utdelt en reiseguide der det er kart over byene vi besøker.

Geografi:
- Lokalisere og dokumentere oversikt over geografieske hovedtrekk i verden og sammenlikne ulike land og regioner.

- Forklare hvordan mennesker benytter seg av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden.

- Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn.

- Vurdere bruk og misbruk av ressurser, hvilke konsekvenser det har for miljøet og samfunnet og konflikter det kan medføre lokalt og globalt.

- Gjøre rede for struktur og vekst i befolkningsgrupper og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering.

- Forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden og sammenlikne og vurdere ulikhetene mellom fattige og rike.

- Drøfte premissene for en bærekraftig utvikling.
Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosessen og resultatet.

Samfunnskunnskap:
Vår visjon er at turen skal gi ungdommene tro på at konflikter kan løses, fred kan skapes og at deres holdninger og handlinger er avgjørende.

Krig, konflikt og fordommer har ofte rot i frykt for det ukjente og mangel på toleranse og respekt for det som er annerledes. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider Aktive Fredsreiser for å bygge ned fremmedfrykt og heller styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller.

Demokratiske prosesser og politiske systemer er sentralt, ikke minst i Berlin der man besøker Riksdagen og det nye regjeringskvartalet under guiderunden.

Vi ønsker at ungdommene skal føle at de kan føre til endring - alle kan gjøre noe for et bedre samfunn.

Menneskerettighetene er en rød tråd gjennom hele turen. Hver dag leser reiseleder en menneskerettighet og forklarer rundt denne rettigheten.

Samfunnskunnskap:
Finne frem til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argument og drøfte spørsmålene.

- Forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte mulighetene og utfordringene i et flerkulturelt samfunn.

- Gi eksempler på og drøft demokratiet som styreform, gjør rede for politisk påvirkning og maktfordeling i Norge og bruk av digitale kanaler for å påvirke demokratiske prosesser.

- Gjør rede for GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER og drøft verdien av at de blir respektert.

Mat og helse

På reisen får elevene innblikk i nye matkulturer. Ikke bare må elevene spise en annen type mat på restaurantene vi besøker, de vil også lukte og se en annen matkultur på sin vandring gjennom byene vi besøker, som for eksempel i Berlin, som er kjent for en enorm tetthet av pølseboder! 

Flere skoler velger også å tilberede tradisjonell polsk og tysk mat i forbindelse med turene.

Eleven skal kunne:

- Skape og prøve ut nye retter fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer.

- Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet.

Kunst og håndverk

I Polen går turen til de berømte Saltgruvene i Wieliczka som står oppført på UNESCOs kulturarv liste. Saltgruvene består av statuer, relieffer og kapeller som gruvearbeidere har hugget ut i saltstein! Her får elevene en unik mulighet til å betrakte noe av den polske kunst- og kulturarven!

- Arkitekturen både i Krakow og Berlin er verdt å studere nærmere.

Eleven skal kunne:

- Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utganspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.

- Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon.

Musikk

I Krakow er det satt av en kveld til folklore hvor elevene får mulighet til å oppleve polsk tradisjonell musikk og dans.

Folkloregruppen bærer tradisjonelle drakter og forteller om polsk sang og tradisjon i løpet av opptredenen.

Eleven skal kunne:

- Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk.

- Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare.

- Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser.