Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossViktig Nobels fredspris til miljøsaken

Av Kamilla Solheim

Aktive Fredsreiser gratulerer FNs klimapanel og Al Gore med fredsprisen. Nobelkomiteen begrunner tildelingen med at klimapanelet og Gore har skapt og spredt kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og lagt grunnlaget for de tiltak som kreves for å motvirke disse endringene.

Al GoreI etterkant av tildelingen har mange debattert hvorvidt det er riktig at fredsprisen går til aktører som gjør en innsats og opererer utenfor den tradisjonelle fredsbevegelsens saksområde. Kritikerne mener at fredsbegrepet er tolket for vidt og at Nobelkomiteens tildeling i år, som i enkelte tidligere år (for eksempel i 2004 da prisen gikk til miljøforkjemperen Wangari Maathai) vil bidra til å svekke prisens betydning og anseelse.

Nobels fredspris har alltid hatt en særegen plass i internasjonal politikk. Skal prisen beholde sin verdi og relevans, mener Aktive Fredsreiser det er nødvendig at Nobelkomiteen følger med i tiden og klarer å reflektere problemer som kan representere en trussel i fremtiden. Miljøutfordringene er en av mange nye dimensjoner som fredsaktivister, politikere og folk flest må ta inn over seg. Verden er i endring og når dette berører naturen – selve livsgrunnlaget – må dette tas på største alvor.

Nobel fredsprisKlimaendringene kan potensielt ha meget stor betydning for spørsmål om krig og fred. Som Nobelkomiteen uttaler i sin begrunnelse: ”Omfattende klimaendringer kan komme til å endre og true livsvilkårene for mye av menneskeslekten. De vil kunne medvirke til store folkeforflyttinger og økt konkurranse om jordas ressurser. Endringene vil legge særlig store bører på de mest sårbare statene i verden. Faren for voldelige konflikter og kriger i og mellom stater vil kunne øke.”  Komiteen ønsker med tildelingen i år å signalisere at det er på tide å handle. Aktive Fredsreiser er helt enig i dette.