Øystein Djupedals svar på spørmål om gratisprinsippet

På oppfordring fra en samlet og engasjert foreldregruppe fra de ulike ungdomsskolene i Haugesund Kommune, valgte Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, å sende et skriftlig spørsmål til skriftelig besvarelse fra Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). Bakgrunnen for spørsmålet er at usikkerheten omkring gratisprinsippet, og dets rettsmessige tolkning, fortsetter.

Bakgrunn:

Etter det Trine Skei Grande er blitt orientert om, fra blant andre foreldregruppa i Haugesund Kommune, så har stadig flere kommuner valgt å strammet inn på regelverket og sier nå konsekvent nei til alle utenlandsturer som finner sted i skoletida. Begrunnelsen for dette oppgis å være gratisprinsippet og at kostnaden knyttet til slike turer går ut over det den enkelte kommune har råd til. Den viktigste kostnadsinndekningsfaktor ut over dette har til nå ofte vært dugnadsinnsatsen til elevene og deres foreldre.

Denne type utenlandsturer går i overveiende grad til Sentral-Europa og tidligere konsentrasjonsleire og er en del av det holdningsskapende arbeidet mot rasisme. Det er således snakk om svært viktige tiltak.

Trine Skei Grande stilte statsråden følgende spørsmål i Stortinget 10.05.06:
"I Innst. O. nr. 43 (2002-2003) ble gratisprinsippet i grunnskolen presisert og tydeliggjort. Dessverre er det fortsatt betydelig uklarhet blant skoler, skoleeiere og foreldre om hvordan prinsippet skal praktiseres.

Vil statsråden foreta en evaluering av hvordan gratisprinsippet har fungert siden 2003, og om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak i denne forbindelse?"


Til dette svarte statsråden blant annet:
"Enkelte henvendelser tyder imidlertid på at det gjennom praktiseringen av gratisprinsippet er avdekket nye problemstillinger som må avklares. Dette blir nå vurdert av Utdanningsdirektoratet, som har ansvaret for å tolke gjeldende regelverk på nasjonalt nivå. Jeg vil derfor avvente Utdanningsdirektoratets vurdering før jeg tar stilling til om det er behov for nye tiltak eller noen form for evaluering av praktiseringen av gratisprinsippet."

Trine Skei Grande presiserer at hun fullt ut deler intensjonen bak gratisprinsippet, slik det bl.a. fremgår av Innst. O. nr. 43 (2002-2003) og replikkvekslingen med statsråden 10.05.06, men er også opptatt av at regelverket skal være fleksibelt nok til å imøtekomme lokale løsninger.

Derfor kom et nytt spørsmål til kunnskapsministeren på bordet.

Spørsmål til kunnskapsminister Øystein Djupedal 22.03.07:
Kan statsråden gjøre rede for hvordan gratisprinsippet blir praktisert i skolen, og hvordan vil statsråden sikre at prinsippet ikke blir tolket for rigid slik at det fortsatt er mulig for elever i grunnskolen å reise på tematurer til utlandet?

Svar fra kunnskapsministeren 29.03.07:

Bestemmelsen i opplæringsloven § 2-15, som lovfester retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring, ble endret av Stortinget i 2002. Etter endringen går det klart frem at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for alle elever og deres foresatte. Gratisprinsippet innebærer blant annet at kostnader som gjelder turer som er en del av opplæringen skal dekkes av kommunen og at det ikke er lov til å kreve noen del av dette dekket av elever eller deres foresatte.

I forbindelse med lovendringen ble landets kommuner kompensert for en kostnadsøkning gjennom rammetilskuddet til kommunesektoren. Det er bred politisk enighet om gratisprinsippet i grunnskolen, og jeg oppfatter ikke at spørsmålet representerer en uenighet om dette.

Jeg er enig i at slike turer som er nevnt i spørsmålet er en viktig del av opplæringen og det holdningsskapende arbeidet mot diskriminering og rasisme. Det er derfor viktig at alle elever får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling.
Den kraftige styrkingen av kommuneøkonomien som Regjeringen har gjennomført, vil gjøre det lettere for kommunene å tilby slike turer.

Det er fremdeles stort rom for frivillig innsats i forhold til turer som koster mer enn det kommunen i utgangspunktet kan betale for. Dette er presisert i forarbeidene til opplæringsloven § 2-15 og i departementets rundskriv F-14-03 om praktiseringen av bestemmelsen i forhold til finansiering av tematurer. Slik frivillig innsats kan tenkes ytt i form av gaver, dugnad og liknende. Det er imidlertid understreket at det blant annet må stilles krav om at slike bidrag er reelt frivillige og at de kommer alle elevene til gode. Utdanningsdirektoratet, som har et nasjonalt ansvar for tolkning av det gjeldende regelverk, praktiserer bestemmelsen i tråd med dette.

Jeg vil i tillegg vise til St.meld. 16 (2006-2007) "... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring" som med fokus på utdanningssystemet er en del av Regjeringens innsats for sosial utjevning. I meldingen blir blant annet gratisprinsippet i grunnskoleopplæringen omtalt og viktigheten av at prinsippet blir praktisert i tråd med lovens intensjoner presisert.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE