Blanche Major Forsoningspris

Prisen deles ut hvert år og tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt.

Prisen skal primært tildeles mennesker som har utmerket seg i skrift eller gjennom konkrete handlinger i en respekt for menneskeverd og toleranse.

Prisvinnerne må ha demonstrert et sterkt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk nasjonalt og/eller internasjonalt. Særlig vekt legges på at prisvinneren har utmerket seg i et aktivt forsvar for alle menneskers likeverd, noe som ansees å være en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser.

I tråd med Aktive Fredsreisers fokus på holdningsdannelse hos ungdom vil det bli tillagt særlig vekt om prisvinnerne har orientert seg mot ungdomsmiljøer i et oppgjør med diskriminerende subkulturer og autoritære livsholdninger. 

Prisen er for 2012 på 50.000 kroner, i tillegg til et diplom og en medalje. I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter Helga Arntzen, daglig leder av Aktive Fredsreiser, Vidar Fjeldstad, styremedlem i Aktive Fredsreiser og filosofen Tore Frost fra Universitetet i Oslo.

Henrik Syse, fra Fredsforskningsinstituttet PRIO, er rådviger for komiteen.

Disse har fått Blanche Majors forsoningspris tilligere:

2003: Enver Djuliman, jurist i Den norske Helsingforskomiteen, for hans innsats for flyktninger i Norge.

2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.

2005: Inge Eidsvåg, for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.

2006: Petter Skauen, for sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes.

2007: Safia Y. Abdi, for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer.

2008: Elias Akselsen, for arbeidet som døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn, spesielt kirken i Norge.

2009: Asgeir Føyen, gjennom en årrekke arbeidet som tilrettelegger for vennskap og forsoning i Midtøsten

2010: Tom Hatlestad, for hans fotodokumentariske utstilling Tracing Freedom – på sporet av frihet.

2011: Ingen utdeling

2012: HKH Kronprins Haakon, for sitt engasjement for å møte norske ungdommer med temaet verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon også stått frem som en 
forsoningsskapende profil i tiden etter massakeren 22. juli 2011.

2013: Konfliktrådet, for sitt flotte og konstruktive arbeid over hele Norge med forsoning. De bistår med å løse konflikter, enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningspersoner der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

2014: Bastøy fengsel, for deres humanologiske verdisyn og forståelse.

2015: Jan Egeland, for mangeårige arbeid med menneskerettigheter, konfliktløsning og nødhjelp.

2016: Trond Bakkevig, for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.

2017: Michael Melchior, for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom
folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.

2018: Nina Grünfeldt, fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.

2019 Deles mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn for sin innsats fom samfunnsbygger i en tid preget av politisk polarisering og skstremisme og Al-Noor Islamic Centre for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE