Informasjon om gratisprinsippet

Av Helga Arntzen

Informasjon til foreldre og lærere som ønsker å arrangere reiser med oss.

Det har dessverre oppstått mange misforståelser i henhold til presiseringen av ”gratisprinsippet”, som ble vedtatt i 2003, og rundt rundskrivet F-14-03, som fulgte.

Flere klasser, som på lovlig vis har samlet inn penger til sin klassetur, har plutselig fått forbud fra skolen eller kommunen til å reise. Noen påstår at det er ulovlig å reise på slike turer. I henhold til denne påstanden har Aktive Fredsreiser laget en oversikt over fakta:

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa (Opplæringslova)

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Som vi kan lese, så blir det i Opplæringslova presisert at foreldre kan få fritatt barn fra undervisning. Foreldrene har altså anledning til å søke sitt barn fri fra skolen for å delta på en klassetur. Og i enkelte situasjoner skjer dette, at alle i en klasse er tvunget til å søke om individuell permisjon for at klassen skal få dra på tur.

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring (Opplæringslova)

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

Rundskriv F-14-03 fra Utdannings- og Forskningsdepartementet (23.04.03):

I rundskrivet gjøres det rede for presiseringen av ”gratisprinsippet” og lovendringen i § 2-15.
I rundskrivet står det også:  

”Departementet ser positivt på foreldrenes interesse og engasjement i samarbeidet med skolen. Det er også viktig med et godt samarbeid mellom skolen og lokalsamfunnet og mellom skolen og næringslivs- og arbeidsliv.”

Siden mange skoler og kommuner misforstod ordlyden i dette rundskrivet, uttalte daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet seg i VG (04.10.03):

”Ja til skoleturer!”

”Stortinget vedtok i desember 2002 en ny bestemmelse om rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Etter at bestemmelsen trådte i kraft 31.01.03 har enkelte skoler valgt å tolke teksten slik at de har sagt nei til alle skoleturer (…). Disse bussturene representerer et meget positivt tilbud, som jeg håper mange elever fortsatt vil få ta del i. Regjeringen ønsker slett ikke å sette en stopper for initiativ til skoleturer eller legge hindringer i veien for at skolene kan arrangere aktiviteter som både har et positivt faglig og sosialt formål.”

Kristin Clemet mener at slike turer kan gjennomføres, hvis skolene selv vil: ”Det er fortsatt stort rom for frivilling innsats i skolen. Skolene kan, nå som før, ta imot ulike former for frivillige bidrag og gaver (…) enten dette er fra foreldre, elever, venneforeninger, næringsliv eller andre.”

Aktive Fredsreiser mottok 02.09.03 et brev fra Utdannings- og forskingsdepartementet hvor det bl.a. står:
”Skolene har imidlertid anledning til å ta imot gaver, enten dette er fra næringsliv, foreldre eller venneforeninger. Det er derfor ingenting i veien for at skolene i samarbeid med elever/foreldre realiserer en tematur med midler fra slike gaver, eventuelt midler fra ulike dugnadsinnsatser, elevprosjekter og lignende.

Også vår nåværende kunnskapsminister, Øystein Djupedal, uttalte seg positivt til våre turer da han 05.04.06 svarte på spørsmål fra Anders Anundsen i Stortinget:

”Innledningsvis vil jeg si at kunnskapsrike elever som tenker kritisk og viser sosialt engasjement og omsorg er vårt viktigste forsvar mot fremtidige forbrytelser mot menneskeheten. Jeg vil derfor at alle norske elever skal ha kunnskap om jødeutryddelsene og nazismens overgrep (…). At elevene får mulighet til å delta på studiereiser til tidligere konsentrasjonsleire er en unik måte å få denne kunnskapen på.”

Undertegnede er imponert over den store dugnadsånden, blant foreldre og elever, som oppstod i kjølevannet av den nye loven. Det er stadig flere klasser som reiser.

Vår oppfordringer at foreldre og ungdom som har samlet inn penger til en klassetur og møter forbud fra skolens eller kommunens side, ikke må gi seg. Her gjelder det å vise til misforståelsen av tolkningen av rundskriv F-14-03 og ikke minst til sine rettigheter.

Vi ønsker de som fortsatt kjemper, lykke til i sin kamp, og oppfordrer dere til å ta kontakt med oss på tlf: 37153900, om det er noe dere lurer på.

Vennlig hilsen

Helga Arntzen
Daglig leder
Aktive Fredsreiser – Travel for peace

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE