Aktive Fredsreiser - målsetting og arbeid

I 1992 startet Helga Arntzen foreningen Hvite Busser til Auschwitz i Risør. Dette ble senere en Stiftelse. Formålet var å gi en effektiv vaksine mot nynazisme i Norge. I 1998 startet Helga Arntzen så Aktive Fredsreiser - også dette i Risør.

I tillegg til arbeide mot nynazisme fokuserer Aktive Fredsreiser også på menneskerettigheter og fredsskapende prosesser. Aktive Fredsreiser har lang erfaring i å jobbe med norsk ungdom. På reisene til Aktive Fredsreiser drar deltakerne til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland for med egne øyne å se følgene av diktatur og krig. Aktive Fredsreiser legger stor vekt på å se sammenhenger mellom 2. verdenskrigs forbrytelser og dagens kriger og voldelige konflikter

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

I år reiser foreløpig 10 600 ungdommer og voksne i 187 busser til konsentrasjonsleirene Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen og Ravensbrück og kulturbyene Krakow, Praha og Berlin.

Til sammen har det reist 130 000 ungdommer og voksne med Hvite Busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser.

Det er 62 tidsvitner som reiser med Aktive Fredsreiser og Aktive Fredsreiser har 50 reiseledere. Det er 6 heltidsansatte og 2 deltidsansatte på kontoret, samt 2 sjåfører. I 2004 har Aktive Fredsreiser hatt en omsetning på nær 33 000 000.

Aktive Fredsreiser – en fredsorganisasjon:

Menneskerettighetskurs på internett:
I samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen har Aktive Fredsreiser laget et menneskerettighetskurs på sin internettside. Dette kurset er også oversatt til polsk, russisk, engelsk og tysk.

The South African Truth Commission, Leadership and Ubuntu:
Et samarbeid med Desmond Tutus fredssenter i Cape Town fører til årlige studieturer for å lære av den Sør Afrikanske fredsprosessen og av sannhetskommisjonen.

Årlig fredsleir og People building peace:
Et samarbeid med PATRIR – Peace, Action, Training, Research Institute of Romania og Johan Galtungs nettbaserte fredsuniversitet TRANCEND blir det arrangert en årlig fredsleir ”ungdom for positiv endring”. På denne fredsleiren får ungdom anledning til å komme sammen i et miljø fylt av engasjement og energi for å utveksle ideer, lære av hverandre og hjelpe hverandre til å utvikle nye perspektiver. Det arrangeres workshops som tar for seg menneskerettigheter, fredsbygging og fredsutdanning, miljø og lokalsamfunn, lederutvikling, kunst og kultur og mye mer. Der blir det også friluftsaktiviteter som fjellklatring, fjellvandring, sykling, kanoturer, besøk til landsbyer og museer der deltagere kan bli kjent med hverandre på en annen måte. Egne prosjekter blir presentert.

Fredsklubben ”Active for Peace”:
På fredsdagene i Risør 4.6.06 vil Aktive Fredsreisers fredsklubb ”Active for peace” offisielt bli åpnet. Her er det også et samarbeid med PATRIR  og TRANCEND. Internasjonalt vil fredsklubben bli åpnet i slutten av juni i Vancouver i Canada på World Peace Forum 2006. Active for Peace er et unikt tilbud til ungdom i alle aldre som vil arbeide for fred og menneskerettigheter. Fredsklubben er et møtested for ungdommer fra hele verden. Vi ønsker å bygge broer over konflikter på tvers av landegrenser og etniske, religiøse og politiske skillelinjer.  Active for Peace arbeider med internasjonale spørsmål og har globale perspektiver på konfliktløsning og fredsbygging. Samtidig skapes positive bidrag i lokalsamfunnene hvor vi lever. Det legges opp til interaktive klasserom på fredsklubbens nettsider. Medlemmene har eget chatroom der de kan møtes, diskutere kursene de deltar i og utveksle erfaringer og ideer. Aktive for Peace vil legge ut minst ett nyhetsbrev på internett hvert kvartal.

Fredsmuseum i Risør:
Planlegging av et fredsmuseum i Risør som også er sete for fredsklubben ”Acitve for Peace” er i full gang. Vi vil fokusere på fred, ikke vold, bærekraftig utvikling, harmoni mellom troende, beskyttelse av miljø. Vi vil fokusere på viktigheten av enkeltmenneskes engasjement og mulighetene til å forandre kursen verden er i. Forbilder Gandhi, Marin Luther King, Nelson Mandela, Mor Theresa, Desmond Tutu med mer. ”det finnes ingen veier til fred, fred er veien vi må bygge selv” (fritt etter Gandhi)

Aktive fredsforlag:
Aktive Fredsreiser har også eget forlag og det er utgitt 2 bøker ”Jeg vil ikke dø” av den norske jøden Robert Savosnick, og ”Menneskeverd og Fangeberetninger” med redaktør Morten Smith Tveten. Bøkene tilbys skoleklasser for salg som inntekt for klasseturen.

Prisen Fangenes Testament:
Aktive fredsreiser samarbeider med fredsinstituttet PRIO og Henrik Syse og vi velger i felleskap prisvinneren for den årlige prisen ”Fangenes Testament”. Det var tidsvitne Tollef Larsson som ga Helga Arntzen ideen til denne prisen. Helt siden Tollef Larsen selv satt i konsentrasjonsleier under 2. verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

  • Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
  • Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikt?
  • Hvis konfliktene ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

Fangenes Testamente skal gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte for folk flest.
Prisen er tildelt:
Professor Bernt Hagtvet (2002)
Dommer Hanne Sofie Greve (2002)
Professor Arne Johan Vetlesen (2004)
Feltprest Bernt Mæland og Det norske feltprestkorpset (2005)
Erling Borgen (2006)

Prisen består av kr. 50 000, et håndmalt diplom og en medalje i sølv.

Prisen Blanche Majors forsoningspris:
Tidsvitne Blanche Major er beskytter for Aktive Fredsreiser. Hun har mistet 31 av sin familie i Auschwitz. Blanche er et forsoningenes menneske. Hun sier at forsoning er likeverdig kunnskap i kampen for en bedre verden. Blanche sier også ”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden.” Blanche Majors Forsoningspris skal tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser.
Prisen er tildelt:
Enver Djuliman (2003)
Anne Kristine Herje (2004)
Inge Eidsvåg (2005)

Prisen består av kr. 30 000, et håndmalt diplom og en statue.

Vennskapsforbindelse mellom norske og tyske skoleklasser:
I samarbeid med den tyske ambassaden i Oslo bygger vi opp et konsept hvor norske ungdommer kan møte tyske skoleklasser og bygge vennskapsforbindelser. Vi ønsker også å bidra i kampen mot nynazisme i Tyskland.

Dokumentasjon av våre tidsvitner:
Det er viktig at historien ikke glemmes, slik at den ikke gjentar seg. Vi har derfor laget dokumentasjoner om våre tidsvitner. Dette arbeidet holder vi fremdeles på med.

FNs tusenårsmål:
MÅL 1: Halvere fattigdom
MÅL 2: Utdanning for alle
MÅL 3: Fremme likestilling
MÅL 4: Redusere barnedødeligheten
MÅL 5: Bedre mødres helse
MÅL 6: HIV/AIDS og malaria
MÅL 7: Bærekraftig utvikling
MÅL 8: Globalt partnerskap

Aktive fredsreiser støtter aktivt FNs tusenårsmål ved bl.a. å gi skolegang til 200 barn, kjøpe malariamedisiner og malarianett. Støtte et risprosjekt.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE